Tietoa meistä

Ulla, Kaamos ja Kajo

Ulla

Ol­en suo­rit­ta­nut Kes­ki-Poh­jan­maan opis­ton ho­me­koi­ra­oh­jaa­jan opin­not lo­ka­kuu 2017 ­– marr­as­kuu 2018. Kou­lu­tus si­säl­si mm. koi­ran­kou­lu­tus­ta, ra­ken­nus­tek­niik­kaa ja mik­ro­bio­lo­gi­aa. Mi­nul­la on yli kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus koi­ri­en kou­lut­ta­mi­ses­ta. Tär­kein la­ji­ni on ol­lut pe­las­tus­koi­ra­toi­min­ta (ha­ku ja jäl­ki), joi­ta har­ras­tan edel­leen.

Aiem­mal­ta kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen fi­lo­so­fian mais­te­ri (FM) ja olen työs­ken­nel­lyt mu­seo- ja kult­tuu­ri­alal­la. Olen suo­rit­ta­nut myös yrit­tä­jän am­mat­titut­kin­non 2018. 

Kaamos istuu

Kaamos

Kaamos (BH Cinnaroll’s Strålande Auroora) on vuon­na 2016 syn­ty­nyt käyt­tö­lin­jai­nen lab­ra­do­rin­nou­ta­ja nart­tu. 

Kaa­mos aloit­ti ho­me­koi­ra­opin­not syk­syl­lä 2017. Kaa­mos ra­kas­taa työn­te­koa ja tekee työn­sä ai­na in­nok­kaas­ti ja tar­kas­ti. 

Kaa­mos on suo­rit­ta­nut Kes­ki-Poh­jan­maan opis­ton jä­rjes­tä­män ho­me­koi­rien ta­so­tes­tin hy­vä­ksy­ty­sti 22.11.2018.

Tu­tus­tu Kaa­mok­sen to­dis­tuk­seen

Kajo lumihangessa

Kajo

Kajo (Hardrock’s Pembroke) on vuon­na 2017 syn­ty­nyt käyt­tö­lin­jai­nen lab­ra­dorin­nou­ta­ja uros.

Kajo aloit­ti kou­lut­tau­tu­mi­sen ho­me­koi­rak­si kah­den kuu­kau­den ikäi­se­nä. Ka­jo on rauhallinen, it­se­näi­nen ja mo­ti­voi­tu­nut työs­ken­te­li­jä. 

Ka­jo toi­mii Homenuuskussa har­joit­te­li­ja­na.