Homekoiratutkimus

Ho­me­koi­ran käyt­tö pe­rus­tuu koi­ran yli­ver­tai­seen ha­ju­ais­tiin. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ih­mi­sel­lä on noin 5 mil­joo­naa ha­ju­so­lua, kun taas koi­ral­la nii­tä on jo­pa 220 milj­oo­naa. Koi­rien ha­ju­so­lut ovat li­säk­si 100 ker­taa suu­rem­pia kuin ih­mis­ten ha­ju­so­lut. Koi­rien ky­ky ero­tel­la ha­ju­ja on myös omaa luok­kaan­sa. 

Koi­ram­me on kou­lu­tet­tu tun­nis­ta­maan ylei­sim­mät kos­teus­vau­rio­mik­ro­bit. Ho­meet esiin­ty­vät ai­na se­ka­kas­vus­toi­na, jo­ten koi­rat op­pi­vat ko­ko ajan tun­nis­ta­maan uu­sia la­jik­kei­ta. Ho­me­koi­ra hais­taa my­ös kui­vu­neen ho­meen, jo­ta kos­teus­mit­tauk­sis­sa ei ha­vai­ta.

Ho­me­koi­ra­tut­ki­mus on hyvä al­ku­sel­vi­tys­me­ne­tel­mä, kun aloite­taan pai­kal­lis­ta­maan ho­me­vau­rio­ta ja sen laa­juut­ta. Koi­ran merk­kaus­ten pe­rus­teel­la jat­ko­tut­ki­muk­set ja toi­men­pi­teet on help­po koh­den­taa oi­keaan paik­kaan.

Ho­me­koi­ra­tut­ki­muk­sen kul­ku

Tut­ki­muk­sen aluk­si teh­dään haas­tat­te­lu, jos­sa käy­dään lä­pi ra­ken­nuk­sen pe­rus­tie­dot ja kor­jaus­his­to­ria. Tut­kit­ta­viin ti­loi­hin teh­dään sil­mä­mää­räi­nen kat­sel­mus ja sa­mal­la var­mis­te­taan koi­ril­le es­tee­tön liik­ku­mi­nen.

Tä­män jäl­keen teh­dään tut­ki­mus koi­ril­la. Koi­rat työs­ken­te­le­vät yk­si­tel­len. Ne tut­ki­vat asun­non huo­ne ker­ral­laan ja il­mai­se­vat mah­dol­li­set mik­ro­bi­vau­riot. Asia­kas saa seu­ra­ta tut­ki­mus­ta. Lo­puk­si kes­kus­tel­laan koi­rien mah­dol­li­sis­ta merk­kauk­sis­ta. Koi­ri­en työs­ken­te­ly kes­tää 15­–20 mi­nuut­tia ti­lo­jen koos­ta riip­pu­en. Ho­me­koi­ra­tut­kimus kes­tää ko­ko­nai­suu­des­saan noin 2 tuntia.

Asia­kas saa kat­ta­van ra­por­tin ho­me­koi­ra­tut­ki­muk­ses­ta vii­kon si­säl­lä. Pal­ve­lu on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja ra­por­toin­ti ta­pah­tuu ai­no­as­taan yri­tyk­sen ja asiak­kaan vä­lil­lä.

Tu­tus­tu ti­laa­jan oh­jee­seen